Juriidiline teadaanne

Emateab kontaktandmed teenuste juriidiline teadaanne

Directa Oy (edaspidi teenusepakkuja) õigused ja kohutused seoses Emateab kontaktandmete teenusega.

Teenusepakkujal on õigus muuta millal tahes Teenust, Teenuse sisu, kättesaadavust ja kasutamiseks vajaliku aparatuuri suhtes kehtivaid nõudeid.

Teenusepakkujal on õigus, kuid mitte kohustus teha muudatusi, lisada, kontrollida ja eemaldada Teenuses olevat materjali olenemata sellest, kas need on Teenusepakkuja enda või kolmanda isiku poolt teenusesse toimetatud. Teenusepakkuja ei vastuta nende kodulehekülgede sisu või nende teenuste eest, mille juurde suunab link Teenusest ja mis on tehtud või avaldatud kolmanda isiku, mitte Teenusepakkuja poolt.

Teenusepakkuja ei vastuta Teenuses sisalduvate andmete sisu, andmete õigsuse või usaldusväärsuse, neis esinevate vigade või vigade tagajärgede eest. Teenusepakkuja ei taga, et Teenus oleks Kasutajale katkestusteta kättesaadav. Teenusepakkuja ei vastuta teenuse kasutamise tõttu kolmandatele isikutele tekitatud mistahes otseste või kaudsete ' kahjude eest.

Teenuste loetelus ja teenuse lehekülgedel oleva info täielik või osaline levitamine, edastamine, avaldamine, kopeerimine, avalikkusele kättesaadavaks tegemine, taasesitus, jaotus või ladustamine ilma Teenusepakkuja poolt eelnevalt antud konkreetse kirjaliku loata on keelatud. Kasutajal on siiski lubatud salvestada oma arvutisse ja mobiiltelefoni isiklikuks kasutamiseks andmeid, lehekülgi või lõike lehekülgedelt. Teenusepakkuja keelab oma teenuste kasutamise ebaseaduslike või heade kommetega vastuolus olevatel eesmärkidel, näiteks rämpsposti, ahelkirjade, nõuetele mittevastava teabe massilise edastamiseks e-posti teel (spämmimise) või muudel sarnastel massiliste saadetiste edastamise eesmärkidel.

Teenusepakkuja püüab võimalust mööda vähendada võimalikest andmeedastuse häiretest tekkivaid tagajärgi, kuid ei vastuta Teenusepakkujast mitteolenevate andmeedastuse häirete või muude katkestuste ja nende tagajärgede eest. Võimalikud hooldustöödest tingitud katkestused püütakse ajastada selliselt, et nende tõttu Teenuse kasutajatele tekkivad ebameeldivused jääksid minimaalseks.